Skip Navigation
Teknisk

Produktsertifisering

Hovedkomponenter (og konstruksjonsdeler til fortøyningen) som benyttes til flytende akvakultur skal være produktsertifiserte (Unntak Hovedkomponentbevis, ref. Nytek §15).

Åkerblå AS er akkreditert for å utstede produktsertifiseringsbevis for hovedkomponenter, fortøyningskomponenter og ekstrautstyr til flytende akvakulturanlegg, og til organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av nøter til flytende akvakulturanlegg (servicestasjon) gjennom akkrediteringen PROD028.  

Arbeidet omfatter:

 • Gjennomgang av produksjonsprosedyrer og kvalitetssystem.
 • Verifikasjon av beregninger eller utførelse av beregninger.
 • Fysisk kontroll av produksjon og produksjonslokaler; metoder, kvalitet og kompetanse mm.
 • Kontroll av ferdig produkt.
 • Rapportering av resultat til kunde.
 • Utstedelse av produktsertifiseringsbevis.
 • Regelmessig oppfølging av produsent iht. satt revisjonsplan (typisk årlig).

Offentlig tilgjengelig informasjon

Har din bedrift behov for våre tjenester innen produktsertifisering og dere ønsker å vite mer? Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon inkludert punkter listet opp under.

 • Informasjon om sertifiseringsordningen, inkludert evalueringsprosedyrer, regler og prosedyrer for å innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av, suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering;

 • Informasjon om lisenser avgifter for søkere og klienter.

 • Informasjon om rettigheter og plikter til søkere og klienter, med krav, forbehold eller begrensninger for bruk av sertifiseringsorganets navn og sertifiseringsmerke, og hvordan det kan henvises til sertifiseringen som er innvilget.

 • Informasjon om prosedyrer for behandling av klager og anker.

Eksempler på omfang:
Hovedkomponenter:Flåte, flytekrage, no
Fortøyningskomponenter:Tau, kjetting, koblingsskiver, bunnfester mm.
Ekstrautstyr:Forslanger, overvåkningsutstyr, forautomater, utspilingssystem mm. (Definisjon av ekstrautstyr gitt i Nytek-forskrift)


Nytek-forskriften:

Sertifiseringsordningen er forankret i forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften). 

§ 13.Krav om produktsertifisering

Not, flytekrage, flåte skal være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan, jf. § 6, og i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009.

Konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning og kan ha betydning for rømmingsfaren, skal være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan jf. § 6 og i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009. Dette gjelder kun for konstruksjonsdeler som leveres ny fra leverandør og tas i bruk etter 1. januar 2013.

Det er et vilkår for produktsertifisering at det foreligger brukerhåndbok som samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009.

Hovedkomponenter som vanskelig lar seg sertifisere etter NS-9415:2009 skal ha produktsertifikat med samme sikkerhetsnivå som NS-9415:2009 eller bedre.

  § 14.Krav om produktsertifiseringsbevis

Akkreditert produktsertifiseringsorgan skal i eget produktsertifiseringsbevis dokumentere at produktsertifiserte komponenter samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009. Produktsertifiseringsbevis skal utstedes til leverandøren.

Dokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

a) sertifiseringsorganets navn, logo, adresse,
b) akkrediteringsnummer og underskrift, produkttype og eventuelt produktnavn,
c) et unikt nummer for produktsertifiseringsdokumentet,
d) dato for produktsertifiseringen,
e) omfanget av produktsertifiseringen,
f) hvilken standard produktet er sertifisert etter,
g) pålitelighetsklasse og kriterier for gyldighet av produktsertifiseringen,
h) navn og adresse til leverandøren av det sertifiserte produktet
i) og akkrediteringsmerke til Norsk Akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan.