Skip Navigation
Teknisk

Lokalitetsundersøkelse

En lokalitetsundersøkelse dokumenterer hvilke miljøforhold som finnes på den aktuelle lokaliteten, det være seg vind, vannstrøm, bølger, ising, bunntopografi (dybdekart) og bunnsedimenter.

Lokalitetsrapporten beskriver også ekstremverdier for hhv. 10 år og 50 år returperiode for strøm og bølger, hvilket krever ekspertvurdering av lokal meteorologi (vind), oseanografiske forhold (strøm, bølger og ising) og bunnforhold.

Strømmen på en lokalitet vurderes mot tidevann, vindgenerert strøm, sesonginnflytelse, oppstuving, kyststrøm og vårflom / issmelting. Bølger er vurdert mot vindbølger, havbølger, kombinertbølger, skipsgenererte bølger, bølgetog , bølgerefleksjon og bølge-strøm interaksjon.

Lokalitetsundersøkelsen utføres i forkant av at oppdrettsanlegget plasseres på lokaliteten. Lokalitetsrapporten danner videre grunnlag for styrkeberegning av det flytende akvakulturanlegget og dets fortøyninger. Ved arealutvidelse av en lokalitet må det utføres en oppdatering av eksisterende lokalitetsundersøkelse slik at det utvidede arealet omfattes av undersøkelsen.Åkerblå benytter modellering av bølger vha. SWAN-metode, og benytter ikke strøklengdemetoden da vi anser denne som upassende for den norske kyst. 

Med SWAN-modellering finner vi vindgenererte bølger, havdønninger og kombinerte sjøtilstander og bølgerefleksjon for lokaliteten med god nøyaktighet.

Åkerblå benytter data fra metrologiske værstasjoner i sine beregninger, og utfører egne ekstremverdianalyser og langtidsstatistikk fra disse værstasjonene.

Ved måling av strøm og bølger over ett år utfører Åkerblå egne ekstremverdianalyser og langtidsstatistikk ved bruk av internt utviklet EVA –verktøy (ekstrem-verdi-analyser).

Åkerblå utfører også lokalitetsundersøkelser / lokalitetsklassifiseringer for andre formål, som utslippsrør for industri, vannledninger for kommuner, kabler for e-verk, småbåthavner og større havneanlegg mm.