Skip Navigation
Teknisk

Hovedkomponentbevis

Et hovedkomponentbevis er en godkjenning av gamle hovedkomponenter som flåte og stålanlegg som ikke er produktsertifisert*, men som likevel er i god nok teknisk stand til å kunne benyttes i akvakulturaktivitet.

Hovedkomponentbevist er gyldig i 3 år fra utstedelse, med mulighet til ytterligere fornyelse hvert 3 år.  Åkerblå er akkreditert til å utføre slike godkjenninger (sertifiseringsoppdrag) gjennom akkrediteringen INSP029, arbeidet omfatter:

  • Dokumentgjennomgang
  • Fysisk kontroll av hovedkomponent
  • Rapportering til kunde
  • Utstedelse av hovedkomponentbevis (HKB).

*Ordningen omfatter også hovedkomponenter som ER produktsertifiserte, der hovedkomponentens alder overskrider «dimensjonerende brukstid» oppgitt i produktsertifikatet.

Nytek-forskriften:

§ 15.Unntak fra krav om produktsertifisering - Hovedkomponentbevis

Flytekrage som var levert fra leverandør før 1. oktober 2004, og som ikke er produktsertifisert, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur etter 1. juli 2013.

Flåte, produsert og levert før 1. oktober 2004, og som ikke har produktsertifikat, skal ha hovedkomponentbevis for å kunne brukes til akvakultur etter 1. juli 2013.

Hovedkomponentbeviset skal skriftlig dokumentere at vilkårene i § 16 er oppfylt. I tillegg skal hovedkomponentbeviset:

a) gi en beskrivelse av hovedkomponenten beviset gjelder,
b) vise inspeksjonsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og underskrift,
c) ha et unikt nummer for hovedkomponentbeviset og
d) vise dato for utstedelse og utløpsdato.

Hovedkomponentbevis er gyldig i tre år fra utstedelsesdato.

Hovedkomponentbeviset skal være tilgjengelig på det anlegget komponentene brukes på, eller på anleggets tilhørende landbase.

§ 16.Vilkår for hovedkomponentbevis

Hovedkomponentbevis skal utstedes av inspeksjonsorgan akkreditert for å utstede hovedkomponentbevis, jf. § 7.

Hovedkomponentbeviset kan bare utstedes dersom:

a) det foreligger en brukerhåndbok for hovedkomponenten som oppfyller kravene fastsatt i NS-9415:2009,
b) det verifiseres at hovedkomponenten er i forsvarlig teknisk stand,
c) det er fastsatt hvilke miljølaster hovedkomponenten tåler og
d) det gjennom analyser dokumenteres at hovedkomponenten     tilfredsstiller funksjonskravene i NS-9415:2009 ved relevante miljøforhold.

Avklaring fra Fiskeridirektoratet 01.09.2016:

Flåter og andre komponenter produsert og levert i perioden 2004 – 2012 som har et produktsertifikat hvor dimensjonerende levetid/brukstid utløper skal etter dette tidspunktet ha et hovedkomponentbevis som bekrefter forsvarlig teknisk stand dersom de omfattes av NYTEK-forskriften.