Skip Navigation
Teknisk

Fortøyningsanalyse

En fortøyningsanalyse er en matematisk beregning/modellering av den ønskede fortøyningen, for å finne lastene fortøyningen blir utsatt for.

Fortøyningskonfigurasjonen tegnes opp i AquaSim som en 3D-modell, fortøyningskomponentene tildeles så materialegenskaper. AquaSim beregner deretter ut lastene fortøyningen utsettes for, ved å påføre fortøyningen strøm, bølger og vind slik de er beskrevet i lokalitetsundersøkelsen.

En fortøyningsanalyse vurderer bl.a. bruddlast i tau, utmattingstid for kjetting-komponenter og holdekraft i fjellbolter og anker. NS 9415 stiller krav til lastkombinasjoner, returperioder, materialfaktorer og sikkerhetsfaktorer som skal brukes.

Fortøyningsanalysen gjennomføres vha. beregningsprogrammet AquaSim.

Kunden mottar en utfyllende og oversiktlig rapport med oppsummeringene fra beregningene. Resultatene fra analysen benyttes til å velge ut fortøyningskomponenter som har tilfredsstillende egenskaper / kapasiteter (er sterke nok) for den aktuelle lokaliteten. Når fortøyningskomponentene er valgt, kan utleggingen av fortøyningen settes i gang.

Åkerblå utfører analyser/styrkeberegninger for alle typer fortøyninger og akvakulturanlegg, fôrflåter, brygger, småbåthavner mm.