Skip Navigation
Teknisk

Anleggssertifikat

Anleggssertifikat er en bekreftelse fra akkreditert inspeksjonsorgan om at et flytende oppdrettsanlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet holder et forsvarlig teknisk nivå.

Anleggssertifikatet utstedes med 5 års gyldighet, og hjemles i Nytek-forskrift samt NS9415:2009.

Nytek-forskriften

Anleggssertifikatet skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg ved å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene. Forskriften gjelder for enhver som driver akvakultur av fisk i flytende akvakulturanlegg i Norge. Forskriften gjelder for flytende akvakulturanlegg, for alle dets hovedkomponenter, konstruksjonsdeler i fortøyning og ekstrautstyr til slike anlegg. Definisjoner av disse begrepene er gitt i forskiften.

Mære i tåke

Et anleggssertifikat kan anses som en form for revisjon, og omfatter dokumentgjennomgang, teknisk / fysisk kontroll av anlegget, rapportering, avvikslukking, utstedelse av anleggssertifikat og innrapportering til fiskeridirektoratet.  

Når godkjent teknisk standard er oppnådd mottar kunde et anleggssertifikat. Anleggssertifikatet beskriver det flytende akvakulturanleggets nåværende konfigurasjon, eller mulige fremtidig konfigurasjon som er et vilkår for at det kan gjøres endringer på akvakulturanlegget uten at nytt anleggssertifikat må utstedes.  Anleggets konfigurasjon beskrives i henhold til fortøyning, flåte, flytekrage, not og ekstrautstyr.

Dersom det gjøres endringer ut over beskrivelser gitt i sertifikatets «fremtidige konfigurasjon», må anleggssertifikatet revideres slik at det omfatter de nye endringene. Den endrede / nye delen av anlegget kan ikke tas i bruk før nytt anleggssertifikat er innhentet.

Før anleggssertifikat kan utstedes må det minimum foreligge følgende dokumentasjon:

  • Lokalitetsundersøkelse
  • Fortøyningsanalyse
  • Kart over fortøyningen
  • Liste / oversikt over fortøyningens konstruksjonsdeler.
  • Fortøyningsrapport etter utlegginsarbeidet.
  • Fortøyningsinspeksjon (ROV-inspeksjon eller lignende)
  • Produktsertifikat for hovedkomponentene (evt. hovedkomponentbevis)
  • Brukerhandbøker for hovedkomponenter og ekstrautstyr.

Åkerblå utfører også andre typer inspeksjoner på bestilling, innen annen næring, privat, kommunal eller statlig sektor.