Skip Navigation
Miljø

Strandsoneundersøkelser

En metode for miljøovervåkning i fjøresonen av oppdrettsanlegg og andre utslippssteder i marine områder. Denne undersøkelsen utføres ofte i sammenheng med andre analyser av for eksempel STD-målinger og med vann- og sedimentprøver.

Alger

Strandsoneundersøkelsen fokuserer på algeforekomster i litoral- og sublittoral sone (resipient). Undersøkelsen gir en tilstandsbeskrivelse av miljøforholdene gjennom analyse av biodiversitet og antall individer av alger på to områder, ett nært utslippspunkt (nærsone) og ett lengre i fra (fjernsone). Ved gjentatte undersøkelse på de samme områdene, kan det være mulig å avdekke endringer over tid.

Åkerblå undersøker littoralsonen med ruteanalyser, mens den sub-littorale sonen undersøkes med undervannskamera.

Søppel

En undersøkelse av søppelforekomster i strandsonen kan være aktuelt om en mistenker at søppel kommer fra en eller flere driftsvirksomheter. Siden plast og annet flytende materiale ofte ender opp i fjæra, vil en søppelundersøkelse av fjøresonen kunne gi indikasjoner på mengden utslipp i området.