Skip Navigation
Miljø

Sedimentundersøkelser

Undersøkelser av bunnforhold under eller i nærheten av et utslippssted vil ofte kunne gi mange svar på drift- og miljøforhold.

Vi utfører akkrediterte B- og C-undersøkelser, men leverer også undersøkelser av sediment for andre typer miljøundersøkelser, overvåkning og forskning. 

B-undersøkelser

En B-undersøkelse (Tidligere MOM-B) utføres som en drift- og/eller trendovervåking av miljøet i umiddelbar nærhet av lokaliteten. Denne undersøkelsen skal gi et bilde på hvor påvirket bunnforholdene er og utføres akkreditert etter krav fastsatt i Norsk Standard (NS 9410:2016). Rapporten utarbeides med resultater fra undersøkelsen samt med beskrivelse av tilstand under anlegget og klargjøring av eventuelle utviklingstrender. Åkerblå kan også bistå med råd og veiledning om eventuelle tiltak som kan rettes på lokalitet for mulig bedring av miljøforholdene under anlegget.

  • «0-prøve» Utføres i forkant av utslipp, drift eller annen aktivitet drift for å kartlegge hvordan det upåvirkede området er. Dette gjøres gjerne for dokumentasjon til søknad for ny oppdrettslokalitet.
  • «Maksimal Belastning» Utføres når lokaliteten er under maksimal belastning med tanke på biomasse og bruk av fôr. Maksimal belastning på en lokaltet intreffer gjerne når 75-90% av totalt fôr i en produksjonssyklus er utfôret (NS 9410:2016).
  • «Oppfølging» Utføres etter ønske fra kunden eller eksterne krav, det være seg for eksempel ved ønske om en grundigere overvåkning av området utover minimumsfrekvens for B-undersøkelser på en lokalitet i forhold til krav i NS 9410:2016.

Undersøkelsen utføres med en Van Veen grabb som henter opp prøver av sedimentet. Sedimentprøvene undersøkes med tanke på tilstedeværelse av dyreliv i sedimentet samt senrorisk (lukt, farge, konsistens, slam og gass) og kjemiske parametere (pH/Eh). Vurdering av lokalitetens tilstand gjøres på bakgrunn av de undersøkte sensoriske og kjemiske parameterne iht. gjeldende retningslinjer (NS 9410:2016). Det samlede resultatet vil gi en indikasjon på lokalitetens helhetlige tilstand (tabell 1).

Det samlede resultatet vil gi en indikasjon på lokalitetens helhetlige tilstand. Minimumsfrekvens for B-undersøkelsen fastsettes ut fra hvor mye lokaliteten er påvirket hvor overvåkingsfrekvens settes opp iht. tabell 3, NS 9410:2016.


C-undersøkelser

C-undersøkelse er en trendovervåkning av bunnforholdene i resipienten til et aktuelt utslipp. Et gitt antall sedimentprøver tas i området fra utslipsspunktet. Satte stasjoner dekker dermed en gradient med ulike belastninger og miljøpåvirkninger fra innerkant til ytterkant av overgangssonen. Overgangssonen strekker seg fra anleggssonen til individuelt fastsatt yttergrense hvor mindre partikler fra utslippet sedimenterer. 

Undersøkelsen utføres med en Van Veen grabb som henter opp prøver av sedimentet, mens en STD-måler undersøker vannsøylen.

  • Sediment: Kornfordeling, totalt organisk karbon (TOC), mengde fosfor og tungmetaller.
  • Fauna: Prøver av sedimentet siles og dyrene fikseres før de sendes til laboratorium for identifisering og kvantifisering.
  • Vannsøylen: Saltinnhold, oksygen og temperatur.

C-undersøkelser vil kunne være et viktig ledd i overvåkningen av miljøet ved en lokalitet eller annet utslippsområde. resultater fra undersøkelsen sammenfattes i en rapport som gir en faglig vurdering av overgangssonen.

ASC Undersøkelser

Åkerblå utfører planlegging av prøvestasjoner, uttak av sediment og artsidentifisering som er del av kravene i ASC-godkjenninger. En ASC (Aquaculture Stewardship Council – Salmon Standard) godkjenning vil kunne gi oppdretteren en sertifisering som bevis på en miljøvennlig og ansvarlig drift av lokaliteten.