Skip Navigation
Miljø

Artsidentifisering

Bløtbunnsfauna domineres av flerbørstemark, krepsdyr, muslinger og pigghuder, men også flere andre dyregrupper forekommer.

Sammensetningen av dyrearter i sedimentet kan gi viktige opplysninger om miljøforholdene ved en lokalitet. De fleste marine bløtbunnsarter er flerårige og relativt lite mobile, og vil dermed reflektere langtidseffekter fra miljøpåvirkning.

Ved Åkerblå sin avdeling i Trondheim utføres taksonomisk artsidentifisering av marine bunndyr. Prøver blir grovsortert, identifisert og kvantifisert i henhold til NS-EN ISO 16665:2013 og NS9410:2007. Dette er et krav ved akkrediterte C-undersøkelser og er ellers viktig som indikasjon for ulike miljøparametere.