Skip Navigation
Fiskehelse

Helsekontroll

Akvakulturforskriften stiller strenge krav til helsekontroll og oppfølging av akvakulturanlegg. Dette omfatter både stamfisk-, settefisk- og matfiskanlegg.

Åkerblå oppfyller offentlige krav til fiskehelsekontroll og er samtidig oppdretternes samarbeidspartner og støttespiller. 

Åkerblå er Norges første akkrediterte fiskehelseselskap med akkreditering for helsekontroll! Åkerblå AS tilbyr risikobasert helsekontroll i stamfiskanlegg, settefiskanlegg og matfiskanlegg for laks, regnbueørret og marine arter. Slik helsekontroll er alle norske oppdrettsanlegg pålagt å ha.

Helsekontroller baseres på

 • Generell kompetanse på fiskehelse og fiskevelferd
 • Informasjon fra personell på anlegget
 • Produksjonsdata og daglige registreringer
 • Inspeksjon (egne observasjoner)
 • Obduksjonsfunn, patologiske forandringer og histopatologi
 • Analyser for smittestatus
 • Analyser av vann og miljø

Vi jobber for god fiskevelferd først og fremst gjennom forebyggende fiskehelsearbeid. Våre fiskehelsekonsulenter følger opp sine tildelte anlegg og opparbeider seg god kjennskap til personell og drift av lokalitetene.

Rapport etter helsekontroll

Ut fra en samlet vurdering dokumenteres helsestatus gjennom en omfattende rapport med vurdering av generell helse, miljø, parasitter, mistanker til sykdom, diagnoser, dødelighetsårsaker og ellers aktuelle problemstillinger. Råd om tiltak er også en del av rapporteringen.

Foreskriving av resepter

Alle ansatte i fiskehelseavdelingen er autorisert for utskriving av resepter (reseptrett). Våre fiskehelsekonsulenter er ansvarlige for legemiddelbruk inkludert vaksinering. Rekvirering av legemidler gjennomføres i henhold til et strengt regulert lovverk, i tillegg til våre kunders mål om minst mulig bruk av legemidler.

For å unngå unødvendig lidelse, ivareta god fiskehelse, sikre forsvarlig bruk og samtidig oppnå helsemessig trygge næringsmidler, vurderes bruken av legemidler etter:

 • Type legemiddel
 • Forberedelse og innhenting av informasjon
 • Forskrivning
 • Instruksjon av medhjelper
 • Behandling og oppfølging
 • Overholdelse av slaktefrister (tilbakeholdelsestid/karantenetid)