Skip Navigation
Fiskehelse

Diagnostikk

Ved mistanke om sykdom er det viktig med riktig diagnose som baseres på flere prøver og visuell bedømming av fisken.

Mistanke om sykdom kan avdekkes ved rutinemessig helsekontroll, eller ved at ansatte ved oppdrettslokalitet melder fra ved unormal oppførsel hos fisken eller forøket dødelighet.

Omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr stiller krav til at det skal gjennomføres helsekontroll uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er forårsaket av sykdom. Helsekontrollen skal gjennomføres av veterinær eller fiskehelsebiolog.

Diagnose baseres på flere prøver og visuell bedømming av fisken:

  • Bakteriologi – bestemmelse av evt. fiskepatogene bakterier som har forårsaket sykdom
  • Histologi – histopatologisk bestemmelse av endringer i vev/struktur
  • PCR – bestemmelse av evt. agens som har forårsaket sykdom
  • Mikroskopi og stereolupe – undersøkelse for evt. parasitter
  • Visuelle metoder / scoringer for å angi omfang av ulike tilstander