Skip Navigation
Annet

IK akva

Åkerblå har i mange år bygget opp og vedlikeholdt IK-Akvakultursystemer og kvalitetssystemer i samarbeid med våre kunder.


Alle mat-og settefiskanlegg må utarbeide og drifte internkontrollsystemer for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur).  I tillegg kommer krav til internkontrollsystem for å verne det ytre miljø og forebygge forurensning og miljøskade. 


Akvakulturanlegg som er sertifisert etter GlobalG.A.P. IFA Aquaculture og Aquaculture Stewardship Council (ASC) har på flere områder utvidede krav til dokumentasjon som gjelder fiskehelse, fiskevelferd, biosikkerhet, legemidler og kjemikalier, rømmingssikring, ytre miljø, miljøovervåkning, hygiene og mattrygghet.

Åkerblå har på alle disse fagområdene høy kompetanse og mange års erfaring som vi kan bidra med i utarbeiding og vedlikehold av internkontrollsystemer.  Åkerblå har selv et omfattende kvalitetssystem knyttet opp mot våre akkrediteringer. I tillegg er Åkerblå revidert og godkjent som underleverandør for organisasjoner sertifisert iht. standardene Global G.A.P og/eller ASC Salmon standard. Les mer om våre akkrediteringer og godkjenninger her.

Internkontrollsystemene har kartlegging og risikovurderinger av bedriftens aktiviteter som basis for systemene. Vi anbefaler at forskjellige vurderingsområder som fiskevelferd/fiskehelse, rømming, ytre miljø og hygiene/mattrygghet vurderes hver for seg. Risikovurderingene utføres i arbeidsmøter sammen med ansatte, og de ansatte bidrar med verdifulle erfaringer og praktisk kunnskap fra den daglige driften. Risikovurderingene har også en viktig bevisstgjørende og opplærende effekt i bedriften. Gjennom risikovurderingen får vi diskutert allerede etablerte forebyggende tiltak og forslag til nye tiltak for å redusere risikoen for uønskede hendelser.  De implementerte forebyggende og konsekvensreduserende tiltakene danner grunnlag for prosedyrer, instrukser, kontrollrutiner, sjekklister og beredskapsplaner. Forslag til nye risikoreduserende tiltak overføres til handlingsplaner.  

Vi kan med vår spisskompetanse bidra med gjennomføring av risikoanalyser og utarbeiding og vedlikehold av skriftlige rutiner for å oppfylle IK-Akvakultur og andre kvalitetssystemer innen våre fagområder.  Vi utfører også opplæring av ansatte, forbedringsarbeid og optimalisering av systemene, slik at internkontrollen fungerer hensiktsmessig og enkelt på alle nivå i bedriften.