Skip Navigation
Kurs

Fiskevelferd

Det er et krav i akvakulturforskriften at alle som jobber med levende oppdrettsfisk skal ha kurs i fiskevelferd. Våre kurs oppfyller kravene som stilles, og vi tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne kurs.

Vi gjennomfører både grunnkurs og repetisjonskurs. Repetisjonskurs er for de som tidligere har hatt grunnkurs. Kursene tilfredsstiller myndighetenes krav til gjennomgått fiskevelferdskurs blant ansatte som håndterer levende fisk. Målgruppe er ansatte på havbruk; sjø og land.  Vi arrangerer også kurs tilpasset den enkelte bedrift.

Det er for øyeblikket ingen kurs åpen for påmelding. Nye kurs blir lagt ut fortløpende. Ta kontakt dersom du ønsker skreddersydde kursopplegg.

Fiskevelferdskurs I - Dagskurs
Grunnkurs i fiskevelferd med utgangspunkt i krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset er utviklet for personell som jobber på matfisk- eller settefisklokaliteter og problemstillingene som tas opp tilpasses til om kursdeltakerne har erfaring fra landbasert – eller sjøbasert oppdrett. Kurset vektlegger aspekter vedrørende ulike arters biologi og fysiologi og hvordan dette påvirker velferdsbehov. Målgruppe: Personell på matfisk- og settefisklokaliteter.

Fiskevelferdskurs II - Dagskurs
Oppfriskningskurs i fiskevelferd for personell i matfisk- og settefiskanlegg som tidligere har deltatt på fiskevelferskurs I. Skal gjentas hvert 5. år i henhold til akvakulturdriftsforskriften. Målet med kurset er å friske opp kunnskaper, holdninger og ferdigheter i fiskevelferd og etikk, samt oppdatering på ny forskning og kunnskap rundt temaet. Målgruppe: Personell på matfisk- og settefisklokaliteter- som tidligere har gjennomført Fiskevelferdskurs I.

Fiskevelferdskurs slakteri - Dagskurs
Kurs i fiskevelferd som tar for seg krav i forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr. Kurset vektlegger temaer som er nødvendig for personell som skal ivareta fiskens velferd i slakteri og tilvirkingsanlegg, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. Målgruppe: Personell i slakteri og tilvirkningsanlegg.

Fiskevelferdskurs Brønnbåt - Dagskurs. Vi lanserer E-kurs! Les mer om det her.
Kurs i fiskevelferd som tar for seg krav i forskrift om transport av akvakulturdyr. Kurset er spesielt tilpasset temaer som er viktig for at personell skal ha nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under transport, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. Målgruppe: Personell med ansvar for akvakulturdyr under transport.

Fiskevelferdskurs servicebåt - Dagskurs
Kurs i fiskevelferd som tar for seg relevante krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset vektlegger temaer som er viktig for at servicebåtpersonell har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under behandling, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. Målgruppe: Personell på servicebåter.

Fiskevelferdskurs leppefisker - To-timers kurs
Kurset tar for seg viktige temaer for at leppefiskere skal ha nødvendig kunnskap til å ivareta velferd og smitteforebygging ved håndtering og transport av rensefisk. Målgruppe: Personell som fisker og transporterer leppefisk. 

Avbestilling

  • Frist for avmelding er satt til senest en uke før kursoppstart.
  • Avbestilling senere enn avbestillingsfristen medfører belastning på 50 % av kursavgift.
  • Manglende oppmøte uten varsel belastes med full kursavgift.
E-kurs: Fiskevelferdskurs - Brønnbåtpersonell

Fiskevelferdskurs for brønnbåtpersonell - flere kurs under utvikling

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Slakteri

Fiskevelferdskurs for slakteripersonell - også på engelsk!

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Servicebåtpersonell

Fiskevelferdskurs for servicebåtpersonell

E-kurs: Fiskevelferdskurs – Ikke-medikamentelle metoder (IMM)

Kurs i fiskevelferd for personell som jobber på fartøy som utfører IMM.

Kjemikalie- og legemiddelhåndtering

Arbeidsgiver plikter å gi alle ansatte som er i kontakt med potensielt helseskadelige stoffer opplæring i sikker håndtering. Åkerblå tilbyr skreddersydde kurs tilpasset kundens virksomhet.

Hygienekurs

God hygiene og gode rutiner ved håndtering av fisk er en forutsetning for smittereduksjon. Bl.a. Akvakulturforskriften og SAV2 soneforskriften stiller strenge krav til renhold og hygienerutiner.

Skreddersydde kurs

I tillegg til våre standardiserte kurs, syr vi sammen og tilpasser kurs etter kundens ønske. Behovet for opplæring kan være svært variabelt hos våre kunder, likeså området det er behov for opplæring i.

Lusesertifikat

Teoretisk halvdagskurs som omfatter lovverk, generell biologi til lakselus og skottelus og rutiner for pålitelig lusetelling.

Obduksjonskurs stamfisk

Kurset tar for seg generelle forskriftskrav som gjelder stamfiskhold, biosikkerhet, aktuelle sykdommer hos stamfisk. Samt en praktisk gjennomgang av obduksjon og prøveuttak av stamfisk

E-kurs: Fiskevelferd - Settefisk

Fiskevelferdskurs for settefiskpersonell: Kurset finnes i to varianter - ett tilpasset personell som jobber med laksefisk og ett for personell som jobber med produksjon av marin fisk.