Skip Navigation

Åkerblå Group inn på Equinors pilotanlegg for flytende solceller

10. mars 2021

Satser på fornybar energi

Trude Steinbru Heggstad, FoU- og innovasjonsleder i Åkerblå Group


Erfaring fra havbruk og akvakultur har stor overføringsverdi nå som flere og flere ser mot havarealet som arena for energiutvinning. 71% av jordas overflate er dekket av vann, og for å kunne imøtekomme verdens energibehov på en bærekraftig måte er det avgjørende å ta i bruk dette arealet. Samtidig er havet en uvurderlig ressurs og sårbar for miljøpåvirkning. Dersom sjøareal skal benyttes til energiutvinning må det skje på en ansvarlig og bærekraftig måte.


Åkerblå AS har siden 2001 utført miljøundersøkelser for oppdrettsnæringen. For å vurdere risiko, sårbarhet og miljøbelastning foretas det undersøkelser både før etablering av anlegg, og underveis i produksjonen. Dette har stor overføringsverdi når man skal vurdere etablering av andre typer anlegg til havs. Dette gjelder både tekniske forhold som fortøyninger og anleggsplassering, samt risikovurderinger i forhold til blant annet gytefelt, koraller og sårbare arter.

Dette er veletablerte standardundersøkelser innen havbruk som kan tilpasses og anvendes i nye innovative prosjekter som Equinor Floating Solar Pilot - verdens første flytende solcelleanlegg i eksponert sjø.

Åkerblå AS sitt bidrag i prosjektet er å dele erfaring og kunnskap om forhold i miljøet. Dette inkluderer bunn- og strømkartlegging for plassering av anlegg, og miljøundersøkelser for å vurdere risiko for påvirkning av økosystemet.

- Bunnkartleggingen er fullført, og strømmålerne er i sjøen. Vi er i gang med miljøundersøkelsene og vurderer nå risikoen for påvirkning på eventuelle korallforekomster. Videre vil vi gjøre bunnundersøkelser for å se på bunnfauna på området for anlegget. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres på referansestasjoner for å sammenligne eventuell påvirkning. Dette er et veldig spennende og lærerikt prosjekt for oss. Det er inspirerende å se hvordan vår kunnskap og tjenester kan anvendes i nye sammenhenger og bidra til å bringe verden fremover, sier innovasjonsleder Trude Steinbru Heggstad i Åkerblå Group.

08. mars offentliggjorde Åkerblå Group sin investering i det britiske selskapet Ocean Ecology, som er spesialist på hav- og miljøundersøkelser. Ocean Ecology retter seg mye mot fornybar energi- sektoren og blir en nøkkelspiller i konsernets satsning på området.

- Vi i Åkerblå Group ser at vi kan ta en viktig rolle i tilrettelegging for fornybar energi og det grønne skiftet, sier konserndirektør Roger Sørensen i Åkerblå Group.