Skip Navigation

Åkerblå sin policy knyttet til Corona

12. mars 2020

Åkerblå gjør løpende vurderinger av situasjonen, og vil oppdatere våre retningslinjer ut fra de råd som til enhver tid er gjeldende.

Sist oppdatert 30.3

Informasjon til våre kunder vedrørende pågående Koronaepidemi i Norge

Åkerblå følger utviklingen av Koronaviruset og etterfølger de løpende råd som gis fra Folkehelseinstituttet og øvrige myndigheter for å hindre smittespredning. Vi iverksatte tidlig vår beredskap for at vi skulle være i stand til å levere våre tjenester til våre kunder. Åkerblå er fullt operative for tjenester som er avtalt med dere.

Som følge av rådene til myndighetene har vi også ekstra kapasitet grunnet utsettelse av kurs og arrangementer hvor mange personer er samlet. Dette styrker vår evne til å respondere enda raskere på henvendelser fra kunder. Dersom dere har ytterligere behov for råd og/eller bistand vil vi kunne bistå dere raskt. Se ang. feltarbeid og inspeksjoner under.

Åkerblå gjennomfører risikovurdering løpende opp mot situasjonsutviklingen med Koronaviruset og tilsvarende tiltaksplaner for hvordan de ulike forhold skal håndteres. Dette sikrer oss forutsigbarhet og en optimal drift i situasjonen.

Vi har også innført konkrete og løpende justerte retningslinjer med grunn i råd fra myndighetene og risikovurderingene våre. Dette sikrer trygghet og bidrar til god kommunikasjon internt.


Retningslinjer Åkerblå for smittebegrensing Corona gjeldende fra 11 mai:

  • Alle ansatte kan nå jobbe ved Åkerblå sine kontorer
  • Det skal holdes 1 meters avstand mellom personer
  • God håndhygiene og desinfeksjon gjelder fortsatt
  • Vask og desinfeksjon av felles berøringspunkter gjelder fortsatt
  • Fysiske møter kan holdes med inntil 20 personer (avstandsregler gjelder)
  • Reisevirksomhet kan gjennomføres, men begrenses ut fra løpende vurderinger, kollektiv transport minimeres
  • Ved symptomer på sykdom skal terskelen for å være hjemme fortsatt være lav, man kan da benytte hjemmekontor


Spesielt angående brønnbåtinspeksjoner

  • Åkerblå stiller krav til at ansatt skal ha følge fra båtens personell, som skal gå først ned i brønn. Dette av HMS-hensyn
  • Åkerblå har vurdert risiko mht. Corona-smitte som akseptabel, med bakgrunn i de tiltak som er gjort i både Åkerblå og hos rederi. Vi respekterer at rederiet gjør andre risikovurderinger. Vi må imidlertid forholde oss til våre HMS-vurderinger, som innebærer at vi ikke kan gjennomføre inspeksjon uten følge.