Skip Navigation

Åkerblå sin policy knyttet til Corona

12. mars 2020

Åkerblå gjør løpende vurderinger av situasjonen, og vil oppdatere våre retningslinjer ut fra de råd som til enhver tid er gjeldende.

Sist oppdatert 30.3

Informasjon til våre kunder vedrørende pågående Koronaepidemi i Norge

Åkerblå følger utviklingen av Koronaviruset og etterfølger de løpende råd som gis fra Folkehelseinstituttet og øvrige myndigheter for å hindre smittespredning. Vi iverksatte tidlig vår beredskap for at vi skulle være i stand til å levere våre tjenester til våre kunder. Åkerblå er fullt operative for tjenester som er avtalt med dere.

Som følge av rådene til myndighetene har vi også ekstra kapasitet grunnet utsettelse av kurs og arrangementer hvor mange personer er samlet. Dette styrker vår evne til å respondere enda raskere på henvendelser fra kunder. Dersom dere har ytterligere behov for råd og/eller bistand vil vi kunne bistå dere raskt. Se ang. feltarbeid og inspeksjoner under.

Åkerblå gjennomfører risikovurdering løpende opp mot situasjonsutviklingen med Koronaviruset og tilsvarende tiltaksplaner for hvordan de ulike forhold skal håndteres. Dette sikrer oss forutsigbarhet og en optimal drift i situasjonen.

Vi har også innført konkrete og løpende justerte retningslinjer med grunn i råd fra myndighetene og risikovurderingene våre. Dette sikrer trygghet og bidrar til god kommunikasjon internt.


Alle ansatte forholder seg til følgende:

 • Alle må forholde seg til FHI’s anbefalinger:
 • Retningslinjer vedr reiser:
  • Reiser er nå lite aktuelt. Generelt er vår vurdering, når det ev. er åpent for reising: Private reiser utenlands samt private flyreiser innenlands meldes arbeidsgiver. Risikovurderes og gjennomføres på den ansattes eget ansvar. Meldes til HMS-leder i forkant av reise.
  • Jobbreiser utenlands og innenlands risikovurderes og begrenses. Risikovurdering gjøres av nærmeste leder og HMS-leder
 • Alle arrangement og tilstelninger skal begrenses. Ved behov for gjennomføring skal dette risikovurderes (gjelder også dersom det ikke innebærer reise).
 • Kritiske funksjoner i Åkerblå: Lab Trondheim – unngå unødig besøk, begrense besøk generelt.
 • Feltarbeid, fiskehelsebesøk og hygieneinspeksjon:  Risiko vurderes som lav da det er få personer som omgås, og det legges til grunn generell god smittehygienisk atferd ved ev. kontakt mellom personell. Alle oppdrag skal risikovurderes, kundens policy skal innhentes og kunden skal godkjenne ev. besøk. Det skal være lav terskel for å avlyse eller avbryte dersom det er forhold som tilsier økt risiko. 

Spesielt angående brønnbåtinspeksjoner

 • Åkerblå stiller krav til at ansatt skal ha følge fra båtens personell, som skal gå først ned i brønn. Dette av HMS-hensyn
 • Åkerblå har vurdert risiko mht. Corona-smitte som akseptabel, med bakgrunn i de tiltak som er gjort i både Åkerblå og hos rederi. Vi respekterer at rederiet gjør andre risikovurderinger. Vi må imidlertid forholde oss til våre HMS-vurderinger, som innebærer at vi ikke kan gjennomføre inspeksjon uten følge.