Skip Navigation

Vi lanserer fjerninspeksjon som supplement til tradisjonelle båtinspeksjoner

12. juli 2019

Målet er å behovsprøve ressurser i større grad. Fiskehelsepersonell er til tider en begrenset ressurs, samtidig bruker båtene i noen tilfeller uforholdsvis mye tid på logistikk rundt inspeksjoner. Vi har et mål om å effektivisere denne aktiviteten


Vi erfarer at enkelte båter kontrolleres hyppig og med få avvik på hygienekontroll. I mange områder er kjøretiden mange ganger så lang som tiden brukt på selve inspeksjonen, og vi ønsker å finne gode alternativer som supplerer tradisjonelle inspeksjoner. Vi har rådført oss med ansatte i Mattilsynet for vurdering. Fjerninspeksjon er ikke formelt godkjent som metode, men ansvaret for å vurdere faglig forsvarlighet ligger på inspektør som signerer attesten.

Fjerninspeksjon…

… tas i samtale med ansvarlig på båt over telefon med videooverføring, uten at inspektør er fysisk tilstede på båten. I første omgang tilbys tjenesten kun til servicebåter. Brønnbåter og lektere med avlusingssystemer vil være utfordrende å kontrollere via telefon på bakgrunn av mange vanskelig tilgjengelige kontrollpunkter og høyere risikonivå ved direkte kontakt med fisk.

Krav til båt ved fjerninspeksjon

  • Tjenesten tilbys i første omgang enkle båter; Servicebåter og dykkerbåter.
  • Åkerblå må kjenne til historikken og båtens rutiner. Tjenesten tilbys i første omgang til båter som går relativt fast i områder der vi opererer, som vi har inspisert før og har kjent historikk for oss
  • Det må være muligheter for å ha videosamtale fra båten som skal inspiseres (Skype, facetime e.l.). Vi ser på alternative løsninger, men ønsker at det skal være så fleksibelt at det ikke stilles krav til at båtene har spesielt utstyr i første omgang. I en startfase er det ikke sikkert vi finner en god løsning for fjerninspeksjon i alle tilfeller
  • Båtene som skal ha fjerninspeksjon må ha egne ATP-målere og svaber.

Gjennomføring:

  • Ansvarlig på båten bestiller inspeksjon som vanlig. Det er Åkerblå som vurderer mulighet for fjerninspeksjon. Ved hyppig bruk av fjerninspeksjon vil det foretas stikkpunktkontroller med fysisk inspeksjon
  • Inspektør angir punkter på båten som skal testes. Vi ønsker å observere hele forløpet til prøveuttaket via videofunksjon
  • Båten mottar attest på e-post. Det henvises i attesten til båtens historikk og grunnlag for vurdering om forenklet inspeksjon.
  • Dersom resultatet underkjennes gjøres det en vurdering på om båten fysisk skal inspiseres, eller om ny inspeksjon kan utføres via videooverføring. Som hovedregel vil ny inspeksjon bli ved fysisk oppmøte.

Når kan vi ikke ta forenklet inspeksjon?

  • Fartøy med komplekse innrettinger for vask, som har mange kritiske kontrollpunkter; Brønnbåter for laks og rensefisk, brønnbiler og lekter med avlusingssystem. Her er det også utfordrende mtp. dekning og lysforhold om bord. Risiko for smitteoverføring er også større pga. direkte kontakt med fisk.
  • Servicebåter og dykkerbåter ved kryssing av soner; Hustadvika, Buholmråsa, eller når de skal ut av bekjempelsessoner for alvorlig sykdom.