Skip Navigation

Ny tjeneste: Miljøvurderinger før bruk av legemidler

28. mars 2019

Åkerblå kan bidra med vurderinger rundt forsvarlig bruk av legemidler og kjemikalier i henhold til krav i Akvakulturdriftsforskriften §15.

Bakgrunn - Krav i forskrift

 

Akvakulturdriftsforskriften § 15. - Bruk av legemidler og andre kjemikalier:

Ved bruk av legemidler og andre kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for å unngå uakseptable effekter på det omkringliggende miljø. Det skal foreligge en vurdering av de lokale forhold som har betydning for spredningen av legemidler for behandling av fisk mot lakselus i det omkringliggende miljø og beskrivelse av organismer i området som kan påvirkes negativt av slike stoffer. I tillegg skal det beskrives tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ miljøpåvirkning av slike stoff.

Slike vurderinger bør gjøres i god tid før aktuelt legemiddel skal tas i bruk. I motsatt fall kan en resept bli vesentlig forsinket.

Åkerblå

Forenklet miljøvurdering

En forenklet miljøvurdering vil være basert på tilgjengelig informasjon om lokaliteten og legemidlet som er tenkt brukt.  Eksempler på informasjon som vil bli benyttet er resultater fra miljøundersøkelser som

 • MOM B
 • Strandsoneundersøkelser
 • Strømmålinger
 • Kunnskap om rekefelt og gyteområder
 • Egenskaper og toksisitet til legemiddelet.

Vurderingen vil bli gjennomført av autorisert fiskehelsepersonell. 

Utvidet miljøvurdering

I tilfeller med usikkerhet rundt forsvarlighet kan det være aktuelt å gjennomføre tilleggsundersøkelser for å eventuelt kunne klarere lokaliteten i forkant av behandling. Hvilke typer undersøkelser som er nødvendig vil kunne variere for hvert enkelt tilfelle. Eksempel på undersøkelser vil være

 • Strømmodelleringer
 • Supplerende miljøundersøkelser
 • Artsbestemmelser etc.

Behov for og gjennomføring av en utvidet miljøvurdering vil bli gjort av fiskehelsepersonell i samråd med kunde, samt våre miljøkonsulenter, oseanografer og taksonomer. 

Miljøet skal ivaretas på en forsvarlig måte

Hvorfor bør dette gjennomføres? 

Litt nærmere om kravene som stilles:

 • Forskriftskrav rettet mot oppdretter
  • Akvakulturdriftsforskriften §15
  • Forurensningsloven
  • Avfallsforskriften
  • Forurensningsforskriften
  • Produktkontrolloven §§1 og 3a
  • Internkontrollforskriften
 • Utslippstillatelser for de aktuelle lokaliteter
 • Systematisk kartlegging for alle lokaliteter før behovet for resept inntrer vil gi forutsigbarhet og effektiv ressursbruk når behandlingen først skal gjennomføres
 • Fiskehelsepersonell har et selvstendig ansvar for å vurdere forsvarligheten ved foreskrivning og bruk av legemidler, inkludert miljøpåvirkning.
  • Innstramminger i håndheving av dette kravet gjør det nødvendig å ha tilgang til denne type informasjon før rekvirering av legemidler

 Ta kontakt med Åkerblå for mer info og tilbud 

Kontaktinformasjon

 Du finner kontaktinformasjon her eller ta kontakt med din faste kontaktperson.

Vennlig hilsen

Oss i Åkerblå, fiskehelseavdelingen